Publicaties

Hier vind je alle wetenschappelijke publicaties (artikelen, boeken, verslagen, etc) van Agnes.

Kijk voor het meest actuele overzicht in de online bibliotheek van de TU Delft

Zo kan het ook: optimistisch over een gezamenlijke, bio-geïnspireerde toekomst

Franzen, A.J. (author)
Volgens de auteurs van ‘Zo kan het ook’ is het – onder voorwaarden – goed mogelijk om in samenhang met de natuur te leven. Recensent Agnes Franzen duikt in de wereld van biomimicry en biophilia en trekt concrete lessen: “Dit is een inspirerend boek met lessen uit de natuur, over ons gedrag en met bruikbare voorbeelden voor gebiedsontwikkeling.”

De buurt centraal voor een sociale en duurzame stad

Franzen, A.J. (author)
Volgens de auteurs van ‘Neighbourhoods for the Future’ is het niet zinvol om alleen de technologische implementatie van de klimaatopgaven centraal te stellen. Zij pleiten ervoor dit in samenhang te doen met alle spelers in steden. En dan vooral op buurtniveau. 

Nieuwe ontwerpmethode voor de openbare ruimte: bekijk bovengrond en ondergrond in samenhang

Franzen, A.J. (author)
Het aantal ruimtelijke opgaven in de openbare ruimte neemt de afgelopen jaren dermate toe, dat een nieuwe methode nodig is om al die ruimteclaims een plek te geven. Dit wordt uitgewerkt in het boek ‘Integrale ontwerpmethode openbare ruimte’, ontwikkeld door de gemeente Amsterdam.
book review 2020

Doe de Tienkamp: naar een klimaatadaptatieve woonomgeving

Franzen, A.J. (author), Hooimeijer, F.L. (author)
De gevolgen van klimaatverandering vragen om veel meer aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting van de woonomgeving. Zowel in de bestaande gebouwde omgeving als in nieuwe gebiedsontwikkelingen is het niet alleen nodig dat experts samenwerken, dat geldt ook voor relevante stakeholders. Bovendien is het van belang om op het vlak van techniek, budgetten en informatieverzameling systemen beter met elkaar te verbinden.
report 2020

Next Living: Wonen komt bij het Rijk weer door de voordeur

van Bueren, E.M. (author), Franzen, A.J. (author), van Gent, Wouter (author)
Dit artikel blikt vooruit op de agenda voor wonen in de toekomst. Het is gebaseerd op een essay geschreven in najaar 2016 in opdracht van de Vereniging Deltametrapool, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ter voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie.
journal article 2017

De rol van ontwerp volgens publieke en private opdrachtgevers

Franzen, A.J. (author), van der Linden, H.J. (author)
De kracht van het (stedenbouwkundig) ontwerp staat weer op de agenda. Waar in de eerste sLIM Masterclass het begrip complexiteit werd ontrafeld, stond in de tweede sessie op 20 mei het publieke en private perspectief centraal.
report 2016

Terug naar de fabriek: met nieuwe energie

Franzen, A.J. (author)
artikel op gebiedsontwikkeling.nu, 2 feb 2016
report 2016

Urban Development Management: Past, Present and Future

van Bueren, E.M. (author), Daamen, T.A. (author), Chen, Y. (author), Franzen, A.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Hobma (author), Verheul, W.J. (author)
book chapter 2016

Evaluatie convenant aanpak kantorenleegstand Rotterdam: Monitoring, lessen en aanbevelingen

Remoy, H.T. (author), Pallada, R. (author), Hobma, F.A.M. (author), Franzen, A.J. (author)
report 2015

Bruikbare handreikingen voor een verbrede gebiedsgerichte aanpak: Gebaseerd op de ervaringen in de casus Hart van Zuid

Franzen, A.J. (author), Ginter, D. (author), De Hoog, W. (author), Pennings, R. (author)
Wat waren de bepalende factoren in het aanbestedingsproces Hart van Zuid om te komen tot het uiteindelijke resultaat? En wat zijn hieruit naar voren komende bruikbare handreikingen voor de verbrede gebiedsgerichte aanpak die de gemeente Rotterdam nastreeft?
report 2015

Bruikbare handreikingen voor een gebiedsgerichte aanpak: Gebaseerd op de ervaringen in de casus Hart van Zuid

Franzen, A.J. (author), De Hoog, W. (author), Pennings, R. (author), Ginter, D. (author)
report 2015

Herbestemming vraagt om kansrijke programmering

Franzen, A.J. (author)
Restauratie en herbestemming van industriële monumenten vereisen een bijzondere aanpak. Cultuurhistorische, economische en belevingswaarden moeten gerespecteerd worden. Dit vraagt om moed bij de opdrachtgevers.
journal article 2014

Dossier 2: Rijswijk Buiten. Gebiedsontwikkeling met een ontwikkelpartner

Mensink, J. (author), Franzen, A.J. (author)
Deze tweede publicatie in de reeks over de totstandkoming van RijswijkBuiten vertelt over de ontwikkelingen in de afgelopen anderhalf jaar, van eind 2011 tot begin 2013. Dit dossier geeft inzicht in de intensieve samenwerking in die periode tussen Programmabureau en ontwikkelpartner.
report 2013

Gevraagd: Meer balans tussen ziel & zakelijkheid: Bulletin over vakmanschap, engagement en vertrouwen

Franzen, A.J. (author), Luijten, A. (author)
Deze publicatie bundelt een aantal interviews over vakmanschap, betrokkenheid en vertrouwen, samen met het verslag van het seminar ‘Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen’ gehouden op 19 november 2012. De inleiding is gebaseerd op observaties en noties van de praktijkredactie, die bestaat uit oud-MCD’ers.
report 2013

Daamen, T.A. (author), Franzen, A.J. (author), Van der Vegt, J.X. (author)
Essay tot stand gekomen in het kader van de samenwerking tussen het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en de faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. De gevolgen van de crisis hebben in Nederland het vermogen van gemeenten om te sturen in de ontwikkeling van de stad flink aangetast.
report 2012

De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mensink, J. (author)
conference paper 2012

De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mak, A. (author)
report 2012

De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mensink, J. (author)
In deze publicatie wordt de balans opgemaakt voor een aantal specifieke typen vastgoed en wordt een beeld geschetst van de benodigde structurele hervormingen op het gebied van wonen, pensioenen en de zorg. De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op het praktijkcongres ‘Gebiedsontwikkeling slim vlottrekken’.
report 2012

Franzen, A.J. (editor), Hobma, Hobma (editor), de Jonge, H. (editor), Wigmans, G. (editor)
Urban interventions are vital to the city. These may involve renewal of inner city areas, transformation of port and industrial areas, industrial renewal, development of new residential areas, the rehabilitation of the historic centre of a town or the development of leisure areas in a city, just to list a few.

book 2011

Franzen, A.J. (author)
Als de crisis voor een ding heeft gezorgd in het ruimtelijke domein is het de confrontatie met de dagelijkse realiteit. Sinds de Woningwet in 1901heeft de overheid langs de lijn van het volkshuisvestingsbeleid een belangrijke rol gespeeld in het plannen van de stedelijke ontwikkeling. Een eeuw lang was het oog op de toekomstige groei gericht.
book chapter 2011

Franzen, A.J. (author)
Na een beknopt overzicht van participatie in de afgelopen decennia, geeft de auteur een schets van burgerparticipatie in de huidige context, waarbij overheid, markt en ‘civil society’ gezamenlijk invulling moeten geven aan de betekenis ervan. Dit essay sluit af met wat dit betekent voor de vaardigheden van de nieuwe gebiedsontwikkelaar.
journal article 2011

Buck, R. (author), Franzen, A.J. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Van Liere, S. (author), Van Rheenen, M.G. (author)
Afgelopen jaren hebben acht regio’s gebiedsagenda’s opgesteld: Noord- Nederland, Oost-Nederland, Noordwest-Nederland, Zuidvleugel, Utrecht, Zuidwestelijke Delta, Brabant en Limburg. Een gebiedsagenda schetst een beeld van de ruimtelijke opgaven op de korte, lange en middellange termijn. Het is een relatief nieuw instrument.
report 2011

De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author)
Dit manifest gaat in op de betekenis van de zwaardere taken en verantwoordelijkheden die de provincies krijgen in de ruimtelijke ordening, nu de Rijksoverheid zich verder terugtrekt uit het ruimtelijke domein.
report 2011

Puylaert, H. (author), Werksma, H. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Oude Veldhuis, C. (author), Aalbers, K.P.M. (author), Van Antwerpen, J. (author), Van Griendt, B. (author), Van Rheenen, M.G. (author)
Deze publicatie heeft tot doel een brede benadering van gebiedsontwikkeling te stimuleren, waarin duurzaamheid een vanzelfsprekend én belangrijk aspect is. Idealiter is gebiedsontwikkeling per definitie duurzame gebiedsontwikkeling. Elk gebied is anders en elk project is anders. Duurzame gebiedsontwikkeling is maatwerk.
report 2011

De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Van Rheenen, M.G. (author), Van Joolingen, P. (author), Kersten, R. (author), Van der Hee, M. (author), Veldhuizen, J. (author), Van de Weg, E. (author), Khandekar, S. (author)
report 2011

Ten Have, F. (author), Veldhuizen, J. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author)
De crisis in de woningbouw heeft toegeslagen. Waar de afgelopen jaren alle partijen die actief zijn in de woningbouw mooie marges en resultaten boekten, kwam daar in 2009 definitief een einde aan. Ook de eerste helft van 2010 waren de tekenen nog niet positief. Het resultaat is verpletterend.
report 2010